Chuyện Đêm Mưa - Nguyễn Hiền & Hòai Linh

Thân tặng Phi Long ở JAPAN -- Chú đàn bằng cây đàn của cháu tặng đây