Hai Năm Tình Lận Đận - Phạm Duy & Nguyễn Tất Nhiên