Bài Tập Carulli 14

Tải 2 bài tập bên dưới về để học
Bài dạng .PDF để in ra đọc, bài dạng .gpx thì dùng Guitar Pro 6 để mở và tập đàn theo
( Cách tải về máy: chỉ con trỏ vào, bấm chuột phải vào chọn (IE) Save Target As... (Firefox) Save Link As...)

mp3: