Thuyền Viễn Xứ - Hà Huyền Chi & Phạm Duy (Làm lại)